95 ЖИЛ

2019 оны 8 сар төсвийн мэдээ

Үзүүлэлт Жилийн төлөвлөгөө Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь
I <b><u>НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 3595181500 2,493,558,000.00 2,426,433,441.19 67,124,558.81 97.31
II <B><U>НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 3595181500 2,493,558,000.00 2,426,433,441.19 67,124,558.81 97.31
21 <B><U>УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 3595181500 2,493,558,000.00 2,426,433,441.19 67,124,558.81 97.31
210 <b><u>БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 3595181500 360,457,700.00 293,463,175.83 66,994,524.17 81.41
2101 <b><u>Цалин хөлс болон нэмэгдэл суутгал 2751151400 1,893,655,000.00 1,893,524,965.36 130,034.64 99.99
210101 Үндсэн цалин 1741949700 1,176,232,800.00 1,176,102,765.36 130,034.64 99.99
210102 Нэмэгдэл цалин 790402200 528,401,600.00 528,401,600.00 0.00 100.00
210103 Унаа хоолны нэмэгдэл 83099500 53,320,600.00 53,320,600.00 0.00 100.00
210104 Урамшуулал 135700000 135,700,000.00 135,700,000.00 0.00 100.00
2102 <b><u>Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 330138100 239,445,300.00 239,445,300.00 0.00 100.00
210201 Тэтгэврийн даатгал 239444500 178,982,100.00 178,982,100.00 0.00 100.00
210202 Тэтгэмжийн даатгал 22673400 15,116,000.00 15,116,000.00 0.00 100.00
210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 18138700 12,092,800.00 12,092,800.00 0.00 100.00
210204 Ажилгүйдлийн даатгал 4534700 3,023,200.00 3,023,200.00 0.00 100.00
210205 Эрүүл мэндийн даатгал 45346800 30,231,200.00 30,231,200.00 0.00 100.00
2103 <b><u>Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 415978700 277,214,400.00 215,969,699.33 61,244,700.67 77.91
210301 Гэрэл, цахилгаан 289900000 201,600,000.00 148,429,531.73 53,170,468.27 73.63
210302 Түлш, халаалт 101084700 58,952,000.00 51,789,600.00 7,162,400.00 87.85
210303 Цэвэр, бохир ус 24994000 16,662,400.00 15,750,567.60 911,832.40 94.53
2104 <b><u>Хангамж, бараа материалын зардал 19483900 12,483,400.00 10,834,489.00 1,648,911.00 86.79
210401 Бичиг хэрэг 8800000 5,244,600.00 4,007,252.00 1,237,348.00 76.41
210402 Тээвэр, шатахуун 5866000 3,910,400.00 3,910,300.00 100.00 100.00
210403 Шуудан,холбоо, интернетийн төлбөр 2094200 1,513,200.00 1,609,337.00 -96,137.00 106.35
210405 Хог,хаягдал зайлуулах,хортон мэрэгчдийн устгал,ариутгал 1555700 1,036,800.00 768,400.00 268,400.00 74.11
210406 БҮТЭЗүйлс 1168000 778,400.00 539,200.00 239,200.00 69.27
2106 <b><u>Эд хогшил, урсгал засварын зардал 42057600 40,491,200.00 39,521,847.50 969,352.50 97.61
210601 Багаж,техник хэрэгсэл 2300000 1,533,600.00 1,602,066.00 -68,466.00 104.46
210603 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл 2400000 1,600,000.00 606,000.00 994,000.00 37.88
210604 Урсгал засвар 37357600 37,357,600.00 37,313,781.50 43,818.50 99.88
2107 <b><u>Томилолт, зочны зардал 1308000 1,308,000.00 1,291,610.00 16,390.00 98.75
210702 Дотоод албан томилолт 1308000 1,308,000.00 1,291,610.00 16,390.00 98.75
2108 <b><u>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 34325200 28,467,900.00 25,595,530.00 2,872,370.00 89.91
210801 Бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 11900000 8,700,000.00 8,668,000.00 32,000.00 99.63
210803 Даатгалын үйлчилгээ 4053000 4,053,000.00 3,999,760.00 53,240.00 98.69
210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар 967700 967,700.00 836,070.00 131,630.00 86.40
210805 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 187000 187,000.00 187,000.00 0.00 100.00
210806 Мэдээлэл,технологийн үйлчилгээ 725500 484,000.00 241,000.00 243,000.00 49.79
210807 Газрын төлбөр 245000 245,000.00 0.00 245,000.00 0.00
210809 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх,бэлтгэх 16247000 13,831,200.00 11,663,700.00 2,167,500.00 84.33
2109 <b><u>Бараа үйлчилгээний бусад зардал 738600 492,800.00 250,000.00 242,800.00 50.73
210902 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 738600 492,800.00 250,000.00 242,800.00 50.73
1 <b><u>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР   2,493,558,000.00 2,481,693,500.00 11,864,500.00 99.52
300001 Нэр данс зөрүүтэй орлого   0.00 2,231,900.00 -2,231,900.00 0.00
120 <b><u>ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 58000000 38,666,400.00 24,570,000.00 14,096,400.00 63.54
120005 Төрийн өмч түрээслүүсний орлого 58000000 38,666,400.00 24,570,000.00 14,096,400.00 63.54
13 <b><u>ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО   2,454,891,600.00 2,454,891,600.00 0.00 100.00
131001 Улсын төсвөөс санхүүжих   2,454,891,600.00 2,454,891,600.00 0.00 100.00
3101 <B><U>МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ   0.00 55,260,058.81 -55,260,058.81 0.00

10 Үйл явдал

Гааль сонсож байна

Замын-Үүд дэх гаалийн газар таныг сонсож байна

Гаалийн лавлах утас

9636-1281

Холбоо барих

Замын-Үүд дэх гаалийн газар
Монгол улс,
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 1-р баг
Утас: 025245-43222, Лавлах утас: 9636-1281
Факс: 025245-43222
Цахим хаяг:
Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.
Scroll to top