95 ЖИЛ

2019 оны 7 сар төсвийн мэдээ

038 ГЕГ Замын Үүд                  
Тайлант огноо: 2019 оны 7 сарын 31                  
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ          
      (Өссөн дүнгээр, төгрөгөөр)          
                     
Үзүүлэлт Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь          
I <b><u>НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 2,226,035,000.00 2,158,811,040.86 67,223,959.14 96.98          
II <B><U>НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 2,226,035,000.00 2,158,811,040.86 67,223,959.14 96.98          
21 <B><U>УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 2,226,035,000.00 2,158,811,040.86 67,223,959.14 96.98          
210 <b><u>БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 335,632,200.00 272,800,472.50 62,831,727.50 81.28          
2101 <b><u>Цалин хөлс болон нэмэгдэл суутгал 1,673,631,000.00 1,669,238,768.36 4,392,231.64 99.74          
210101 Үндсэн цалин 1,029,203,700.00 1,024,811,468.36 4,392,231.64 99.57          
210102 Нэмэгдэл цалин 462,851,400.00 462,851,400.00 0.00 100.00          
210103 Унаа хоолны нэмэгдэл 45,875,900.00 45,875,900.00 0.00 100.00          
210104 Урамшуулал 135,700,000.00 135,700,000.00 0.00 100.00          
2102 <b><u>Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 216,771,800.00 216,771,800.00 0.00 100.00          
210201 Тэтгэврийн даатгал 163,866,500.00 163,866,500.00 0.00 100.00          
210202 Тэтгэмжийн даатгал 13,226,500.00 13,226,500.00 0.00 100.00          
210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 10,581,200.00 10,581,200.00 0.00 100.00          
210204 Ажилгүйдлийн даатгал 2,645,300.00 2,645,300.00 0.00 100.00          
210205 Эрүүл мэндийн даатгал 26,452,300.00 26,452,300.00 0.00 100.00          
2103 <b><u>Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 253,056,600.00 204,775,691.00 48,280,909.00 80.92          
210301 Гэрэл, цахилгаан 179,525,000.00 139,188,947.40 40,336,052.60 77.53          
210302 Түлш, халаалт 58,952,000.00 51,789,600.00 7,162,400.00 87.85          
210303 Цэвэр, бохир ус 14,579,600.00 13,797,143.60 782,456.40 94.63          
2104 <b><u>Хангамж, бараа материалын зардал 10,733,400.00 8,906,060.00 1,827,340.00 82.98          
210401 Бичиг хэрэг 4,355,700.00 3,500,752.00 854,948.00 80.37          
210402 Тээвэр, шатахуун 3,421,600.00 2,740,300.00 681,300.00 80.09          
210403 Шуудан,холбоо, интернетийн төлбөр 1,367,800.00 1,357,408.00 10,392.00 99.24          
210405 Хог,хаягдал зайлуулах,хортон мэрэгчдийн устгал,ариутгал 907,200.00 768,400.00 138,800.00 84.70          
210406 БҮТЭЗүйлс 681,100.00 539,200.00 141,900.00 79.17          
2106 <b><u>Эд хогшил, урсгал засварын зардал 40,099,500.00 37,472,481.50 2,627,018.50 93.45          
210601 Багаж,техник хэрэгсэл 1,341,900.00 876,700.00 465,200.00 65.33          
210603 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл 1,400,000.00 606,000.00 794,000.00 43.29          
210604 Урсгал засвар 37,357,600.00 35,989,781.50 1,367,818.50 96.34          
2107 <b><u>Томилолт, зочны зардал 1,308,000.00 668,710.00 639,290.00 51.12          
210702 Дотоод албан томилолт 1,308,000.00 668,710.00 639,290.00 51.12          
2108 <b><u>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 27,003,500.00 20,727,530.00 6,275,970.00 76.76          
210801 Бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 7,900,000.00 6,650,000.00 1,250,000.00 84.18          
210803 Даатгалын үйлчилгээ 4,053,000.00 3,999,760.00 53,240.00 98.69          
210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар 967,700.00 836,070.00 131,630.00 86.40          
210805 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 187,000.00 187,000.00 0.00 100.00          
210806 Мэдээлэл,технологийн үйлчилгээ 423,500.00 241,000.00 182,500.00 56.91          
210807 Газрын төлбөр 245,000.00 0.00 245,000.00 0.00          
210809 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх,бэлтгэх 13,227,300.00 8,813,700.00 4,413,600.00 66.63          
2109 <b><u>Бараа үйлчилгээний бусад зардал 3,431,200.00 250,000.00 3,181,200.00 7.29          
210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00          
210902 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 431,200.00 250,000.00 181,200.00 57.98          
1 <b><u>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 2,223,035,000.00 2,206,151,900.00 16,883,100.00 99.24          
120 <b><u>ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 33,833,100.00 16,950,000.00 16,883,100.00 50.10          
120005 Төрийн өмч түрээслүүсний орлого 33,833,100.00 16,950,000.00 16,883,100.00 50.10          
13 <b><u>ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО 2,189,201,900.00 2,189,201,900.00 0.00 100.00          
131001 Улсын төсвөөс санхүүжих 2,189,201,900.00 2,189,201,900.00 0.00 100.00          
3101 <B><U>МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ -3,000,000.00 47,340,859.14 -50,340,859.14 0.00          
                     
  ДАРГА . . . . . . . . . . . . . . . . . Д. ЗОРИГОО   Хянаж хүлээж авсан:            
                     
  ЕРӨНХИЙ НЯ-БО . . . . . . . . . . . . . . . . . Г. УДВАЛМЯДАГ   Мэргэжилтэн: . . . . . . . . . . . . . . . . .            

10 Үйл явдал

Гааль сонсож байна

Замын-Үүд дэх гаалийн газар таныг сонсож байна

Гаалийн лавлах утас

9636-1281

Холбоо барих

Замын-Үүд дэх гаалийн газар
Монгол улс,
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 1-р баг
Утас: 025245-43222, Лавлах утас: 9636-1281
Факс: 025245-43222
Цахим хаяг:
Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.
Scroll to top