95 ЖИЛ

2019 оны 1 сар төсвийн мэдээ

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2019 ОНЫ 1-р САРЫН  МЭДЭЭ      /өссөн дүнгээр/
         
Байгууллагын нэр:   Замын-Үүд дэх Гаалийн газар       /төгрөгөөр/
Үзүүлэлт Батлагдсан төсөв  Гүйцэтгэл  Хэтрэлт/Хэмнэлт
Жилээр  Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ 
Харилцах дансны оны эхний үлдэгдэл                      -    
                     НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН    2,969,705.60     261,511.90   227,970.55 33,541.4
                          УРСГАЛ ЗАРДАЛ    2,969,705.60     261,511.90   227,970.55 33,541.4
                               БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ    2,969,705.60     261,511.90   227,970.55 33,541.4
                                    Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил    2,267,340.40     188,945.00   188,915.80 29.2
                                              Үндсэн цалин 1,464,349.7       122,029.1     121,999.9 29.2
                                              Нэмэгдэл 738,602.2         61,550.2       61,550.2  
                                              Унаа хоолны Хєнгєлєлт 64,388.5           5,365.7         5,365.7 0.0
                                              Урамшуулал       0.0
                                              Гэрээт ажлын цалин       0.0
      Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл       272,080.80         22,673.5       22,673.5 0.0
                                              Тэтгэврийн даатгал 181,387.2         15,115.6       15,115.6 0.0
                                              Тэтгэмжийн даатгал 22,673.4           1,889.5         1,889.5 0.0
                                              ЇОМШ-ний даатгал 18,138.7           1,511.6         1,511.6 0.0
                                              Ажилгїйдлийн даатгал 4,534.7              377.9            377.9 0.0
                                              Эрїїл мэндийн даатгал 45,346.8         3,778.90       3,778.90 0.0
                 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал       380,978.70       36,748.20     15,146.75 21,601.5
                                              Гэрэл, цахилгаан 264,900.0       22,075.00     12,822.40 9,252.6
                                              Тїлш, халаалт 91,084.7       12,590.40          378.00 12,212.4
                                              Цэвэр, бохир ус 24,994.0         2,082.80       1,946.35 136.5
                                    Хангамж, бараа материалын зардал         13,533.90         1,127.80          656.20 471.6
                                              Бичиг хэрэг 3,200.0            266.70          266.70 0.0
                                              Тээвэр, шатахуун 5,866.0            488.80   488.8
                                              Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр 1,744.2            145.40          162.60 -17.2
         Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 1,555.7            129.60          129.60 0.0
                                              Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, ахуйн эд зїйлс 1,168.0              97.30            97.30 0.0
                                    Эд хогшил, урсгал засварын зардал         10,700.00         3,391.70          200.00 3,191.7
                                              Багаж, техник, хэрэгсэл 2,300.0            191.70   191.7
                                              Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл 2,400.0            200.00          200.00 0.0
                                              Урсгал засвар 6,000.0         3,000.00                  -   3,000.0
                                    Томилолт, зочны зардал           1,308.00            700.00                  -   700.0
                                              Дотоод албан томилолт 1308            700.00   700.0
  Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж         23,025.20         4,864.10          378.30 4,485.8
     Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж 9,600.0            800.00   800.0
                                              Даатгалын їйлчилгээ 4,053.0         2,000.00   2,000.0
                                              Тээврийн хэрэгслийн татвар 967.7            967.70   967.7
                                              Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 187.0            187.00   187.0
                                              Мэдээлэл, технологийн їйлчилгээ 725.5              60.50   60.5
                                              Газрын тєлбєр 245.0            245.00   245.0
                                              Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх 7,247.0            603.90          378.30 225.6
                                    Бараа їйлчилгээний бусад зардал              738.60         3,061.60                  -   3,061.6
                                              Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага хийх 738.6              61.60   61.6
                                             Жижиг мөнгөн сан 0.0         3,000.00   3,000.0
                               УРСГАЛ ШИЛЖЇЇЛЭГ                     -                    -   0.0
                                    Засгийн газрын гадаад шилжїїлэг                     -                    -   0.0
 Гадаадын болон олон улсын байгууллагын гишїїнчлэлийн хураамж        
                               НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ - SOCIAL BENEFITS                     -                    -   0.0
                 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг                     -                    -   0.0
            Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж        
                            Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал        
  Бїтцийн єєрчлєлтєєр чєлєєлєгдсєн албан хаагчид олгох тэтгэмж        
                     ЗАРДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР       261,511.90          156.50 261,355.4
                          Улсын тєсвєєс санхїїжих                     -                    -   0.0
                                              Улсын тєсвєєс санхїїжих       0.0
                          Тєсєвт байгууллагын їйл ажиллагаанаас           7,833.30          156.50 -156.5
                                              Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих           7,833.30   -156.5
                                              Архивын лавлагааны орлого       0.0
                                              Орон сууцны орлого       0.0
                                             Түрээсийн орлого       0.0
                                              Гэрэл цахилгаан, түлш халаатын төлбөр       0.0
                                              Цэвэр усны төлбөр                       -   0.0
                                              НД-аас орсон мөнгө               156.50 -156.5
                                              Нэрс данс зөрүү буцаж орсон гүйлгээ       0.0
                                              Цалингийн өр       0.0
                                       Харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл                     -       25,864.55  
                          АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО       0.0
                                              Удирдах ажилтан        
                                              Гїйцэтгэх ажилтан        
                                              Їйлчлэх ажилтан        
                                              Гэрээт ажилтан        
         
         
Дарга                                                              Д.Зоригоо
         
Ерөнхий ня-бо                                            О.Одхүү

10 Үйл явдал

Гааль сонсож байна

Замын-Үүд дэх гаалийн газар таныг сонсож байна

Гаалийн лавлах утас

9636-1281

Холбоо барих

Замын-Үүд дэх гаалийн газар
Монгол улс,
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 1-р баг
Утас: 025245-43222, Лавлах утас: 9636-1281
Факс: 025245-43222
Цахим хаяг:
Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.
Scroll to top